Introduction


RIDDLES

 • Tatatovhaghie - Asi o ta emerebe o ta ugiaetha

 • Tsegedemtsegedem - Eme tsegede emhi ugba mu gba

 • Piodo bie - Ukphiamhi emhi

 • Piodo vhe - Ukpedi

 • Gbhagbho - Irhi ivhia pi eda

 • Eme de pio eda ni eda du - Umomhi

 • Ukpade oghena na tughea - Eke

 • Eme de pio eda na mie - Agbede

 • Tobahimatoba - Ovhemhi o toba egbodi

 • Eme vha ethaa yo usomhi lo ogwa Okpa

 • Mhemielekhimie - A rhi upi se oghede

 • Kpikpighio - A rhi upi se oghede

 • Gbukhekhekegbukhekheke - Ukpuvhia ukpema o gwa ukpobo

 • Ukpayowa kerhe ni agbo gi alimhi za neta Ifa

 • Eme rhi otsobegbe okpa ghue nogho kua? Abemhi

 • Lyime, irhi owe to, omo no yo mhe aghu o mhe degberhe Ayokpa

 • Eme degbe okonye noghokwua? Udomhowa gi udomhowa

 • Irhi ukpo o nojo rhua, ikhe bade, irhi ukpo ogbomhi rhua Oka ogbomhi

 • Tatatagana Owa na gbano na a kwu

 • Miemiehekhimie - Aa rhi upi see oghede

 • Eme de pio eda na mie Agbede

 • Eme de pio eda ni eda odu? Umomhi

 • Eme kwe erha yo usomhi lo ogwa? Okpa

 • Toba lumatoba Omhemhi o ta ma odi

 • Ukpade oghena na vughiea EkeOmhi AKIESE

 • Eghue ne pa ne le emhi irigha - Ako

 • Emho ni gwe gua lo yo obo nyo Ukpafiemughie

 • Piodo me atabo ekpe

 • Piodo opuadu Umomhi

 • Ibebe kha di ibebe ibebe di ibebe okha khe ge di ibebe o ge di ibebe Ugba kho pio owe obo rhuore okha ama ugba kha pio obo owe o rhu ore.

 • Tukpufene - Okho o nito o pena
 • Irhi ukpo no vhe rhua, khi ya ime, I rho ono bia rhua I khe ye de - Olomhi

 • Idighu era ne gbalihe ya - Ikpenye eva
Etsako Language Primary2Etsako Language Primary 3Etsako Numerals & Words