Counting Etsako Numerals 51 - 500


Numbers

Etsako

51 GBEISE OKPA
52 GBEISE EVA
53 GBEISE ELA
54 GBEISE EJE
55 GBEISE ISE
56 GBEISE ESA
57 GBEISE SEVHA
58 GBEISE ELEI
59 GBEISE ITHI
60 GBEESA
61 GBEESA OKPA
62 GBEESA EVA
63 GBEESA ELA
64 GBEESA EJE
65 GBEESA ISE
66 GBEESA ESA
67 GBEESA SEVHA
68 GBEESA ELEI
69 GBEESA ITHI
70 GBEISEVHA
71 GBEISEVHA OKPA
72 GBEISEVHA EVA
73 GBEISEVHA ELA
74 GBEISEVHA EJE
75 GBEISEVHA ISE
76 GBEISEVHA ESA
77 GBEISEVHA SEVHA
78 GBEISEVHA ELEI
79 GBEISEVHA ITHI
80 GBEELEI
81 GBEELEI OKPA
82 GBEELEI EVA
83 GBEELEI ELA
84 GBEELEI EJE
85 GBEELEI ISE
86 GBEELEI ESA
87 GBEELEI SEVHA
88 GBEELEI ELEI
89 GBEELEI ITHI
90 GBEITHI
91 GBEITHI OKPA
92 GBEITHI EVA
93 GBEITHI ELA
94 GBEITHI EJE
95 GBEITHI ISA
96 GBEITHIESA
97 GBEITHI SEVHA
98 GBEITHI ELEI
99 GBEITHI ITHI
100 UWOKPA
200 UWOVA
300 UWOLA
400 UWOJE
500 UWOSE
Mathematics Primary 1Mathematics NurseryMathematics Primary 2Mathematics Primary 3Etsako Numerals & Words